Dràma san dorchadas

Eadar eagal is iongnadh, 's iomadh faireachdainn a' thig a-steach oirnn nuair a tha an dealan agus na solais a' dol dheth.

'S iad na h-amannan dorcha sin a bhrosnaich an dealbh-cluich ùr 'Às an Dorchadas' a' bhios ri fhaicinn ann an Glaschu sna làithean a tha romhainn, ann an suidheacahdh gu math eadar-dhealaichte.

Las am fear naigheachd againn, Kerr Gibb, coinneal, agus chaidh e a-mach airson cùisean a shoillearachadh dhuinn.

Air fhoillseachadh