Dreuchdan teagaisg

Tha sgoil Ghaidhlig Ghaschu air sanasan a chur a-mach airson naoinear thidsearan anns an àrd-sgoil a-mhain.

Tha iad a' sireadh luchd-teagaisg airson eachdraidh, Beurla, bith-eòlas, Frangais, creideamh agus dràma.

Tha iad cuideachd a' lorg ceannard litearais, agus prìomh thidsear airson cùraim.

Ged a tha e na fhianais air soirbhreas na sgoile, tha e a' togail ceist mun àireimh de dhreuchdan bàna aig ìre àrd-sgoile sa Ghàidhlig.

Tha Catriona NicFhionnghain ag aithris.

Air fhoillseachadh