Cuairt timcheall Làrach Inbhir Nis

Gheibh muinntir na Gàidhealtachd cothrom sùil a thoirt air togalach ùr Colaisde Inbhir Nis agus làrach Oilthigh na Gàidhealtachtd is nan Eilean aig an deireadh-sheachdain.

Tha còrr is ceud neach gu bhith a' tadhal air a' cholaisde mar phaìrt de sgeama ris an canar 'Deireadh-seachdain nan Dorsan Fosgailte'.

Fosglaidh dorsan na colaisde do dh'oileanaich as an Lùnasdal am-bliadhna.