Sequamur

Thòisich an dealbh-chluiche aig Dòmhnall S. Moireach - "Sequamur" - air a' chuairt nàiseanta feadh na dùthcha oidhche Ardaoin seo chaidh, ann an Glaschu.

Tha e ag ìnnse sgeulachd mhaighstir-sgoile Sgoil MhicNeacail an Steòrnabhagh, Uilleam Gibson, a bhrosnaich mòran de na sgoilearan aige a dhol dhan Chogadh Mhòr.

Bha am fear-naidheachd againn Kerr Gibb an lathair.

Air fhoillseachadh