Gearain air gearradh taic-airgid

Tha buidheann nàiseanta air iarraidh gun tèid sùil eile a thoirt air an taic-airgid a tha ri fhaotainn bho a bhith a' cur air adhart sgeamaichean beaga chumhachd ath-nuadhachail.

Tha an Riaghaltas air an taic, 'son leitheid crann-gaoithe a thogail ri taobh an taighe, a ghearradh, agus tha Renewables UK air a ràdh gu bheil seo air droch bhuaidh a thoirt air cùisean.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.