Ath-chuairteachadh an Ath Tharracail

Tha sgoilearan ann an Ath Tharracail air a bhith ag ionnsachadh mu ath-chuairteachadh agus cho prìseil 's a tha an àrainneachd.

Tha iad dìreach air crìoch a chur air seachdain shlàn de thachartasan, 's iad am measg eile a' sgioblachadh na sgìre man cuairt orra.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh