Taghaidhean aig Urras Steòrnabhaigh

Dh'fhoillsich Urras Steòrnabhaigh gum bi 9 a' seasamh mar thagraichean airson 5 dreuchdan air an Urras.

Gheibh muinntir na h-oighreachd cothrom bhotadh airson nan urrasairean ùra thairis air a' chola-deug a tha romhainn.

Bidh uallach mòr air an fheadhainn a bhuinneachas, le oighreachd a tha a' ruith tharais air còrr is 60,000 acair, agus a tha a' gabhail a-steach mòran de ghoireasan an Eilein.

Air fhoillseachadh