Sgoilearan gam brosnachadh ann an sligheadaireachd

Tha sgoilearan ann am Moireabh gam brosnachadh gus ùidh a ghabhail ann an sligheadaireachd.

Tha seo a' tachairt ro Cho-Fharpais Sligheadaireachd na Cruinne, a thèid a chumail ann am Moireabh aig deireadh an t-Samhraidh.