Masterchef òg Inbhir Nis

Chumar cuairt dheireannach de dh'fharpais còcaireachd airson sgoilearan ann an Inbhir Nis Oidhche Mhàirt.

Tha an fharpais ionadal "Masterchef " air a bhith a' ruith anns a bhaile thairis an dà mhìos mu dheireadh, agus e a' toirt cothrom do sgoilearan blasad fhaighinn air cò ris a bhiodh e coltach a bhith ag obair ann an cidsin proifeiseanta.

Tha Alasdair Mac'illInnein ag aithris.