Dona Gàidhlig Soidhnichean

Nochd gearainnean ann an Inbhir Nis agus ann an saoghal na Gàidhlig às deidh mar a chaidh soidhnichean dà-chànanach a chur an-àirde anns a' bhaile le Gàidhlig cheàrr orra.

Tha na soidhnichean mar phàirt de leasachadh air frith-rathaidean airson luchd-coiseachd agus feadhainn le baighseagalan aig eileannan Abhainn Nis.

Tha an aithris seo aig Alasdair Mac'illInnein.