Flòraidh NicNèill, MBE, 1928 - 2015

Chaochail seinneadair cho cliùiteach 's a bha a-riamh ann an saoghal nan Gàidheal - Flòraidh NicNèill - aois 86.

Cha b' e a-mhàin gun robh i na seinneadair air leth, ach choisinn i cliù airson mar a chuir i seann òrain bhon dualchas fa chomhair dhaoine, aig àm nuair a bha cunnart gun cuireadh stoidhle fuadan Bhictorianach às dhan dualchas.

Tha Dòmhnall Moireasdan a' toirt sùil air ais air beatha tè a thug buaidh iongantach air cultar na Gàidhlig.