Treabhadh anmoch an Uibhist

Chaidh cead a thoirt do 44 croitearan ann an Uibhist an talamh machrach aca a threabhadh nas anmoiche na 's àbhaist leis cho fliuch 's a tha am fearann.

Le àm cura a' ruith mu mhìos air dheireadh, dh'aontaich Dualchas Nàdai na h-Alba leudachadh a dhèanamh air a' cheann-là a tha ceadaichte ann a' sgìrean glèidhte.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.