Dùil ri taigh-spadaidh ùr as t-Fhoghair 2016

Tha dòchas gum fosgail taigh-spadaidh ùr san Eilean Sgitheanach as t-Fhoghar 2016.

Tha a' bhuidheann a th' air cùl na pròiseict a' sealltainn air làrach ann am Port Rìgh, agus iad an dùil gun tòisich obair-togail tràth an ath-bhlidhna.

Tha dùil gun cosg an sgeama £2m, leis a' chuid mhòir den airgead ga thionnal bho tabhartasan.

Seo Calum MacIlleathain.