Cuilean Craicte aig fèis mhòr leabhraichean

Bidh cluba leabhraichean Gàidhlig a chaidh a stèidheachadh bho chionn dìreach sia miosan a' nochdadh aig Fèis Eadar-nàiseanta Leabhraichean Dhùn Èideann.

Tha Cuilean Craicte ag amas air clann a bhrosnachadh gu bhith a' leughadh aig an taigh son tlachd.

Eadar sgeulachdan mu ninjas, soithichean-fànais agus bana-bhuidsich, bidh leabhar ùr a' tighinn sa phost gach mìos.

Tha Iona NicRisnidh air a bhith a' cluinntinn barrachd mu dheidhinn.