Soirbheachas le sgeama-spadaidh nan gèadh

Tha e na adhbhar misneachd do chroitearan ann an Leòdhas agus na Hearadh mu cho eifeachdach sa bha a' chiad phàirt de sgeama-spadaidh nan gèadh.

Chaidh còrr air mile is ceud eun a mharbhadh anns an sgire thairis air sia seachdainean as t-earrach, agus ma thèid a' cheart uimhir a mharbhadh anns an Lùnasdal, bidh iad air amas na bliadhna a choileanadh.

Tha an sgeulachd aig Murray MacLeòid: