Fianais mu Bhile ùr an Fhoghlaim

Chan fheum còirichean laghail a bhith aig pàrantan foghlam tro mheadhan na Gaidhlig iarraidh aig an ìre sa co-dhiù.

Sin a thuirt Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Iain Caimbeul, 's e a' toirt fianais seachad mu Bhile ùr an Fhoghlaim do Chomataidh an Fhoghlaim agus a' Chultair ann an Holyrood Dimàirt.

Thuirt Mgr Caimbeul gu bheil sin na amas san ùine fhada, ach gu bheil leudachadh agus neartachadh, ceum air cheum, nas cudthromaiche an-dràsta.

Seo Iain MacDiarmaid.