Pròiseict Ulbha a' soirbheachadh

Tha a' bhuidheann a tha air cùl pròiseict taigheadais Chaolas Ulbha gu math faisg air an targaid-ionmhais aca.

Bha mu £400,000 a dhìth orra airson an sgeam is chan eil aca ri thogail a-nis ach nas lugha na £4,000.

Chan eil ach mu 100 duine a' fuireach ann an Caolas Ulbha, àite iomallach air taobh siar Mhuile.

Mar a fhuair am fear-naidheachd againn Andreas Wolff a-mach, tha iomadh pròiseict eile aca cuideachd.