Fèidh Uibhist a Deas fon phrosbaig

Tha àireamh nam fiadh ann an Uibhist a Deas air a dhol an-àirde a' cheud uimhir thairis air an 40 bliadhna a' dh'fhalbh.

Le timcheall air 800 beathach air an oighreachd, tha an t-uachdaran Stòras Uibhist a' coimhead air ciamar a ghabhas smachd a chumail orra is iad tric ag ionaltradh air talamh croite.

Ach tha cuid san eilean a' faireachdain gum bu chòir cur às dha na fèidh uile gu lèir.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.