Gealladh dha na h-Eileanan

Gheall Rùnaire na h-Alba, Dàibhidh Mundell, gun tèid aire a thoirt do shuidheachadh sònraichte nan Eilean Siar a thaobh cumhachd ath-nuadhachail.

Tha seo a leantainn air mi-chìnnt mu na tha fainear dha'n ghniomhachas, agus Riaghaltas na Rioghachd Aonaichte air innse gun tèid subsadaidhean a ghearradh gu proiseactan cumhachd ath-nuadhachail air tìr.

A' bruidhean ann a' Leòdhas, thuirt Mgr Mundell gu bheil e airson dèanamh cinnteach gun soirbhich na h-Eileanan.

Seo Aonghas Domhnullach....