BBC Naidheachdan

Prìsean sìos aig Fèill nan Uan

Bha na prìsean aig a' chiad fhèill uain den bhliadhna ann an Leòdhas agus na Hearadh na b' ìsle na bha iad an-uiridh.

Tha seo a dh' aindeoin agus gun robh iad na b' fheàrr na bha cuid a' sùileachadh.

Tha cuid a' moladh gum bu chòir do chroitearan beagan a bharrachd cuideachaidh fhaighinn bhon Riaghaltas sna mìosan ri teachd is an droch shìde air buaidh a thoirt air a' ghnìomhachas.