Art MacCarmaig

Tha seann chathraiche Bhòrd na Gàidhlig, Art MacCarmaig, ag ràdh nach tèid aig an Riaghaltas air Plana Nàiseanta na Gàidhlig a choileanadh mura bi còir laghail aig pàrantan air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.