Buinn Òir a' Chomuinn a Ghlaschu

'S ann a Ghlaschu a chaidh Buinn Òra a' Chomuinn Ghàidhealaich.

'S i Catrìona NicNèill à Cnoc Iòrdain, is aig a bheil ceangal cuideachd ri Barraigh, a bhuannaich farpais nam ban.

'S e Dòmhnall Iain MacIlleDhuinn a bhuannaich bonn òir nam fear.

Tha Dòmhnall Iain cuideachd a' fuireach ann an Glaschu, ged 's ann à Tiriodh a tha e bho thùs.