Leòdhasaich a' buannachadh buinn an t-seann nòis

Uill tha a' ghrian a' dol fodha air an Òban a-nis, agus tha i air seatlaigeadh cuideachd, an ire mhath, air Mod an Obain. Tha na farpaisean air fad air an reiteach. Chaidh an fheadhainn mu dheireadh son seinn aon neach a reiteach a-raoir gu dearbha, 's buinn an t-seann nòis a' dol gu Ceitidh Ghreumach far a' Bhac agus Tormod MacLeòid à Carlabhagh. Seo Shona NicDhòmhnaill