Riaghailtean dha na còisirean

An robh fios agaibh gu bheil uidhear de riaghailtean dha na còisirean aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail? Bhiodh làn fhios aig cuid agaibh. Dè cho eòlach 's a tha na farpaisichean fhèin air na riaghailtean a tha seo? Tha Shona NicEanraig air a bhi a-muigh nam measg a' siubhail fhreagairt...

Air fhoillseachadh