Taic leantainneach dha gàradh san Oban

Tha pròiseact airson seann ghàradh faisg air an Oban a sgeadachadh air stèidh nas cinntiche.

Dh'aontaich a' bhuidhean a tha a' stiùireadh seann ghàradh-balla Thaigh Ghleann Chruitein taic a chumail ris airson an deich bliadhna ri thighinn.

Tha an gàradh ga leasachadh le grunn bhuidhnean coimhearsnachd, mar a tha Iain Mac IllEathain a-nis ag aithris.