Co-latha breith HIDB

Tha leth-cheud bliadhna ga chomharrachadh bho chaidh Bòrd Leasachaidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a stèidheachadh.

Tha sinn a' toirt sùil air eachdraidh na buidhne 's air an dìleab a tha aca.

Anns a' chiad aithris, tha Tearlach Quinnell a' coimhead air a' bhuidhinn agus na bha fainear dhaibh nuair a chaidh a stèidheachadh.