Dìleab an HIDB

Tha 50 bliadhna bho chaidh Bòrd Leasachaidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a stèidheachadh.

Tha iad air atharrachadh tro na bliadhnaichean agus 's e Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean a th'orra an-diugh.

An seo, san darna aithris againn air an HIDB, tha sinn a' faighneachd dè an dìleab a dh'fhàg iad.

Mar a tha Teàrlach Quinnell ag aithris, dh'fhaodadh gu bheil freagairt na ceist a' crochadh air cà bheil thu a' coimhead.

Air fhoillseachadh