Taigh-tasgaidh ùr gus fosgladh as t-Earrach

'S ann as t-Earrach an ath-bhliadhna a dh'fhosglas taigh-tasgaidh ùr Chaisteil Leòdhais.

A thuilleadh air cuid de dh'Fhir-tàileisg an Eilein, bidh gnothaichean ann bho thaighean-tasgaidh eile rim faicinn.

Chaidh ainmeachadh cuideachd gur i Seònaid NicDhòmhnaill an tasglannaiche a bhios anns an taigh-tasgaidh.