Ath-leasachadh fearainn bho shealladh Crìosdail

Aig àm nuair a tha ath-leasachadh fearainn gu mòr air aire luchd-poileataics na h-Alba chumar co-labhairt airson a' chuspair a sgrùdadh bho shealladh Crìosdail.

Chuala na bha an làthair ann an Inbhir Pheofharain bho uachdarain, tuathanaich, agus ceannardan eaglais, agus cuideachd bho dhithis de bhuill na Pàrlamaid Albannaich; Daibhidh MacThòmais agus Murchadh Friseal.

Seo Calum MacIlleathain.

Air fhoillseachadh