Air do chùlaibh!

Thòisich panto Gàidhlig na bliadhna seo air a chuairt timcheall nan sgoiltean Diluain.

Tadhailidh "Marsaili agus a' Bhleideag Airgid" air 17 sgoiltean uile gu lèir.

Bidh cothrom aig a' mhòr-shluagh fhaicinn cuideachd - sin anns an Ironworks an Inbhir Nis.

Chaidh Dòmhnall Moireasdan gam faicinn a' dèanamh an deasachaidh mu dheireadh.

Air fhoillseachadh