"Catriona" ga cur air bhog air Chluaidh

Chaidh bàt-aiseig ùr ChalMac a' chuir air bhog air Abhainn Chluaidh Dihaoine.

Coltach ris a' Hallaig a tha a' frithealadh Ratharsair, 'se soitheach hybrid a th'anns a' "Chatriona", a chaidh a thogail aig Gàradh MhicFheargais ann am Port Ghlaschu.

Tha am bàta ùr, a chosg £12m, comasach air 150 luchd-siubhail agus corr is 20 carbad a ghiùlan.

Tha tuilleadh aig Calum Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh