Leudachadh air sgeama nan gèadh

Tha Buidheann Stiùiridh nan Gèadh ann an Leòdhas 's na Hearadh a' coimhead airson barrachd cuideachaidh airson àireamh nan gèadh a ghearradh mun dàrna leth.

Tha iad a' dèanamh dheth gun deach gu math dhaibh 'sa chiad bhliadhna dhen sgeama spadaidh, ach tha na h-uiread de dh'eòin ann agus gum feum iad co-dhiù 2000 eile a mharbhadh.

Le barrachd seo Aonghas Dòmhnallach...