Cosnaidhean anns a' Chabhlachd Mharsanta

Tha cothroman gu leòr ann cosnaidhean fhaighinn anns a' Chabhlachd Mharsanta, a reir luchd-teagaisg sgillean mara ann an Colaisde Chaisteal Leòdhais ann an Steòrnabhagh.

Ged a tha cùisean a crìonadh 's a Chuan a Tuath, tha cothroman cuideachd ann air soithichean bathair, bàtaichean siubhaill, agus fiùs aiseagan Chaledonian Mhic a' Bhruthain.

Le barrachd seo Aonghas Dòmhnallach...