Na Caimbeulaich agus an 45

Fad seachd bliadhna tha an t-Ollamh Raghnall MacIlleDhuibh air a bhith a' rannsachadh pàirt nan Caimbeulach ann an ar-a-mach nan Seumasach ann an 1745.

'S e "The Campbells of the Ark" an t-ainm a bhios air an leabhar aige - a' tighinn à dàn a rinn Alasdair MacMhaighstir Alasdair air a bheil "An Airce."

Mar a fhuair Andreas Wolff a-mach, 's e dealbh measgaichte a gheibhear mun a' phàirt a bh' aig na Caimbeulaich san ar-a-mach.