Dragh mun Mhargaidh Bhictorianach

Choinnich oifigich Comhairle na Gaidhealtachd ri luchd-obrach a' Mhargaidh Bhictorianaich an Inbhir Nis, a dh'eisteachd ris an dragh a th'ann mu phlana companaidh phriobhaideach fhastadh airson a ruith an àite na comhairle.

Chaidh deasbad air a' chuis a chur dheth aig a' mhionaid mu dheireadh aig a' choinneimh mu dheireadh de Chomataidh Bhaile Inbhir Nis.

Seo Karen Elder.