Atharrachaidhean air Bile an Fhearainn

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun dèan iad a h-uile oidhirp gus dèanamh cinnteach gu bheil cuideigin le Gàidhlig air Coimisean Ùr an Fhearainn.

Nochd an gealltanas bho Mhinistear na h-Àrainneachd, Aileen NicLeòid.

Bha i a' bruidhinn ri Comataidh nan Cùisean Dùthchail mu fhaisg air 50 atharrachadh a tha an Riaghaltas airson toirt air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn.

Air fhoillseachadh