Sìm Friseal

Tha luaidh ga dhèanamh air an fhear-lagha, Sìm Friseal, a chaochail aig aois 60.

Bha Mgr Friseal aithnichte airson obair an lùib choimhearsnachdan a bha ag iarraidh sealbh fhaighinn air an fhearann aca fhèin.

Rugadh Mgr Friseal ann an Glaschu agus ghluais e a Leòdhas nuair a bha e na dheugaire.