Taic airson Fly Skye

Tha trì gnìomhachasan às gach ceithir san Eilean Sgitheanach ag ràdh gun cleachdadh iad seirbhis adhair co-dhiù ceithir tursan sa bhliadhna, a-rèir dreach-aithisg ùr a chaidh a dhèanamh do dh'HIE.

Chaidh faighneachd do mu 200 gnìomhachas mu na buannachdan a bhiodh an lùib seirbheis adhair ùr eadar meadhan na dùthcha agus an t-eilean.

Air fhoillseachadh