An rathad air adhart do Runrig

Tha an còmhlan ciùil Runrig air an clàr-stiùidio mu dheireadh aca fhoillseachadh. "The Story" an t-ainm a th' air.

Tha an còmhlan an impis cuairt ùr a ghabhail air feadh na Roinn Eòrpa.

Ged is e seo an clàr mu dheireadh aca san stiùidio, tha Calum Dòmhnallach bhon chòmhlan ag ràdh nach e seo idir deireadh Runrig.

Fhuair Iain MacIllEathain facal air.