Taic-airgid nan Taighean-Croite

Tha fàilte ga chur air àrdachadh anns an taic-airgid a tha croitearan a' faighinn airson taighean a leasachadh agus feadhainn ùra a thogail.

Ach tha ceist ga togail carson a tha an Riaghaltas a' dol a chuingealachadh cò gheibh an taic, a reir dè an teachd a-steach a th' aig croitear.