Iomagain air pàrantan an Glaschu

'S e àm glè iomagaineach a th' ann dha na pàrantan aig 17 òganach ann an Glaschu, 's a' Chomairle air innse dhaibh nach eil rùm ann an sgoil Ghàidhlig ùir Ghlinn Dail dhan cuid chloinne.

Tha e na adhbhar connspaid am measg phàrantan gur e an fheadhainn as fhaisge air an sgoil a th' air àite fhaighinn innte.

Choinnich Iain MacDiarmaid ri aon de na teaghlaichean nach d' fhuair àite.