Talamh dubh Uibhist

Ged a tha mòran den talamh dubh air taobh sear Uibhist air a bhith bàn bho chionn bhliadhnaichean, gabhaidh a tilleadh gu àiteachas a-rithist, a rèir rannsachaidh.

Bha an talamh air obrachadh cho math 's a ghabhadh aig aon àm, ach chan ann gun shaothair agus cha bheag a shaothair a bhiodh a dhìth an-diugh airson a tilleadh gu ìre.