Am Bòrd air a dhol an sàs an Dùn Èideann

Tha Bord na Gàidhlig a' bagairt a dhol gu lagh an aghaidh Comhairle Dhùn Èidean ma thèid a' Chomhairle air adhart ri plana gus àite ann an Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig a dhiùltadh do chuid de sgoilearan Ghàidhlig.

Tha a' Chomhairle an dùil an gnothach a dheasbad Dimàirt.

Air fhoillseachadh