An t-arm ann an Leòdhas

Tha an t-arm a' feuchainn ri barrachd dhaoine a bhrosnachadh a dhol nan 'reservists' anns an TA sna h-Eileanan Siar agus suas ri 30 obair ann.

Bha àrd-oifigearan ann an Leòdhas an-diugh airson innse mu na cothroman-obrach a th'ann, agus airson còmhraidhean air a mar a thèid an fheadhainn a chailleadh ann an tubaist an Iolaire a chuimhneachadh an ceann trì bliadhna eile.

Ghabh iad cuideachd cothrom tadhal air taisbeanadh a tha a' comharrachadh obair an t-saighdeir thar nan linn.