Ball-coiseachd - fàsan ùr ann a Leòdhas agus na Hearradh

Ma tha sibh measail air ball-coise ach dhen bheachd nach eil uimhir a lùths anns na casan agaibh, dh' fhaoidte gur e coiseachd eadar na breaban a chòrdadh riubh.

Thathar a' feuchainn ri barrachd chluicheadaran ann an Leòdhas agus na Hearadh a bhrosnachadh ùidh a ghabhail san riochd seo de bhall-coise, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris...

Air fhoillseachadh