Coimiseanair Cànain ann an Alba?

Dh' fhaodadh gum feumar coimhead ri Coimiseanair Cànain a stèidheachadh ann an Alba.

Sin beachd a nochd eòlaiche Albannach aig Co-Labhairt Eadar-Nàiseanta nan Coimiseanairean Cànain ann an Èirinn.

Tha coimiseanairean an làthair à iomadh dùthaich air feadh an t-saoghail.