Comhairle na Gàidhealtachd fon phrosbaig

Dh'fhaodadh gu bheil atharrachadh a bharrachd air fàire airson dòighean-obrach Comhairle na Gàidhealtachd 's coltas ann gun tèid coimisean a stèidheachadh a nì sgrùdadh air deamocrasaidh san sgìre.

Bhiodh an coimisean ag obrachadh airson airson co-dhùnaidhean a chur nas fhaisge air na daoine is barrachd chumhachd a chur ann an làmhan an t-sluaigh.

Tha seo aig an dearbh àm is a tha deasbad a' leantainn air cruth na comhairle san àm ri teachd.