Meanbh-sgealb nan coin

Feumaidh meanbh-sgealb, no microchip, a bhith anns a h-uile cù nas sine na ochd seachdainean a dh'aois bhon t-siathamh là dhen ath-mhìos.

Dh'fhaodadh càin suas ri £500 a dhol air duine aig am bi cù as aonais.

Tha grunn adhbharan airson an riaghailt ùr, nam measg - a dèanamh cùisean nas fhasa beathach a th'air chall a lorg.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.