Snookerthon son Sports Relief

Tha an craoladair, Derek 'Pluto' Moireach air dùbhlan snooker a chluich son 24 uairean a thìde airson airgid a thogail dhan chathrantais 'Sports Relief'.

Tha deifeir dhaoine, nam measg, am ball pàrlamaid, Aonghas Brìanan MacNèill, air a bhith farpais na aghaidh. Faodaidh sibh airgid a thoirt seachad an seo.