A' Chòigeamh Phàrlamaid

Thèid muinntir na h-Alba do na h-ionadan-bhòtaidh a dh'aithghearr airson a' chòigeamh Phàrlamaid Albannach a thaghadh.

Tha iomadh rud air atharrachadh o chaidh a h-ath-stèidheachadh ann an 1999.

Nì an luchd-bhòtaidh taghadh air a' chòigeamh latha den Chèitean.

Tha am fear-naidheachd poiliteageach againn, Niall O'Gallagher, a' toirt sùil air ais agus air adhart.